top of page

Privacy verklaring

In het kader van de nieuwe wet vind je hieronder de door ons gehanteerde Privacyverklaring.

Janneke Meester – Coaching & Advies  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming vind je hieronder alle onderdelen uit artikel 13 en 14 van deze wet.

Contactgegevens Janneke Meester - Coaching & Advies
Janneke Meester is te bereiken via wandelcoach en telefonisch op 06-14184877
Janneke Meester is de Functionaris Gegevensbescherming van Janneke Meester – Coaching & Advies.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Janneke Meester – Coaching & Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook kan het voorkomen dat we je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject.


Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum
Eventueel gespreksverslagen en in te vullen opdrachten in het kader van de coaching.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Janneke Meester – Coaching & Advies verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen

·        Het bieden van een coachtraject

·        Om diensten te kunnen leveren in het kader van de aan ons gegeven opdracht

·        Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·        Het onderhouden van contact

·        Het nakomen van wettelijke verplichtingen

·        Ter facturering

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Janneke Meester – Coaching & Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW, contactgegevens en de hierboven genoemde persoonsgegevens bewaren we 5 jaar. Deze bewaartermijn volgt uit artikel 7:412 BW: ‘een rechtsvordering tegen de opdrachtnemer tot afgifte van de stukken die hij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop zijn bemoeiingen zijn geëindigd.’

Uitsluitend de NAW en contactgegevens bewaren we 10 jaar opdat contact mogelijk blijft meerdere jaren na een (afgerond) coachtraject.

Delen van persoonsgegevens met derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, accountants of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

We zullen je gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Beveiligen van gegevens

Janneke Meester – Coaching & Advies  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info.jannekemeester@gmail.com,

Cookies

Op de website van Janneke Meester – Coaching & Advies worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. Daarnaast uitsluitend analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en de online dienstverlening te verbeteren. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Janneke Meester - Coaching & Advies en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info.jannekemeester@gmail.com

Ook andere vragen kun je zo stellen en we reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Mocht je een klacht hebben over je gegevensverwerking, laat het ons dan weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Janneke Meester – Coaching & Advies worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Raadpleeg deze verklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 5 juli 2022

bottom of page